Com a entitat sense afany de lucre receptora de subvencions de l’Administració Pública, Linguapax fa seus els compromisos recollits en la Llei de transparència, accès a la informació pública i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2014.

L’abril de 2017, es va aplicar l’eina d’autoevaluació de la transparència de la informació publicada a la pàgina web de l’entitat, proposada per la plataforma TransparEnt, assolint l’esglaó 1. (veure el Certificat_Esglaò1 .

Informació disponible en aquesta web:

  • Informació sobre l’entitat: A l’apartat Qui Som/Història
    • Nom complet: Associació Linguapax International, amb NIF G62644232, domicili fiscal a c/de Pelai 12, 3M, 08001 de Barcelona, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 3 de maig de 2001, sota el número 24740.
    • Estatuts (Document EstatutsNous,2016)
    • Missió, visió, objectius, detallats a la pàgina Qui-som/valors-i-objectius
    • Informació sobre l’activitat a Què fem i subapartats i Memòries
Share