EvaPons2Tresorera

Professora titular de Dret constitucional de la Universitat de Barcelona i membre de la Comissió  Jurídica Assessora de la Generalitat. Els seus principals àmbits de recerca, en el camp del dret públic, són el federalisme, els drets lingüístics, els drets fonamentals i el dret antidiscriminatori. És autora de nombroses contribucions sobre el règim jurídic de les llengües en els sistemes legals internacional, europeu i estatal, amb una atenció especial a la regulació de la llengua catalana. Responsable d’assignatures sobre el règim jurídic de les llengües en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, ha impartit nombroses conferències en fòrums nacionals i internacionals sobre aquesta qüestió.

Directora de la Revista de Llengua i Dret/Journal of Language and Law. Membre d’entitats o grups de treball dedicats a l’estudi i la defensa dels drets lingüístics: Observatori de la llengua catalana, Observatori català de la Justícia, Grup d’experts en drets lingüístics i sociolingüística del Departament de Cultura de la Generalitat i xarxa Cruscat de l’Institut d’Estudis Catalans.

Contacte: eva.pons@linguapax.org

Share