coberta publicació "tots som diferents"Linguapax neix de la voluntat de contribuir a la cultural de la pau mitjançant l’educació plurilingüe basada en la tolerància i l’entesa internacional tot preconitzant el respecte de la diversitat lingüística.

La nostra acció s’inspira dels següents documents de referència i textos normatius internacionals :

 • Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques, ONU, 1992

Art. 1.1. Els Estats han de protegir l’existència i la identitat de les minories nacionals o ètniques, religioses i lingüístiques dins els territoris respectius, i han de fomentar les condicions per a la promoció d’aquesta identitat.

Art.4.3 3 Els Estats haurien de prendre les mesures apropiades de manera que, sempre que sigui possible, les persones que pertanyen a minories disposin de les oportunitats apropiades per tal d’aprendre llur llengua materna o rebre l’educació en llur llengua materna.

Veure el text sencer en català a: http://www.bibiloni.net/legislacio/onu-drets_minories.htm

 • Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, Consell d’Europa, 1992

Art. 7.3 Les parts es comprometen a promoure, mitjançant les mesures apropiades, la comprensió mútua entre tots els grups lingüístics del país, sobretot a fi que el respecte, la comprensió i la tolerància envers les llengües regionals i minoritàries figurin entre els objectius de l’educació, i la formació que es dispensen al país, i a animar els mitjans de comunicació de masses a perseguir el mateix objectiu.

Veure el text integral en català a: http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter_cat.pdf

 • Declaració de principis sobre la tolerància, UNESCO, 1995

“La tolerància consisteix en el respecte, l’acceptació i l’apreciació de la rica diversitat de les cultures del nostre món, de les nostres formes d’expressió, i de les nostres maneres d’expressar la nostra qualitat d’éssers humans. La fomenten el coneixement, l’obertura d’esperit, la comunicació i la llibertat de pensament, de consciència i de creença. La tolerància és harmonia en la diferència.”

Veure el text integral en castellà a: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001018/101803s.pdf#page=77

 • Declaració Universal de Drets Lingüístics, PEN International, 1996

Article 7.1 Totes les llengües són l’expressió d’una identitat col·lectiva i d’una manera distinta de percebre i de descriure la realitat, per tant han de poder gaudir de les condicions necessàries per al seu desenvolupament en totes les funcions

Article 23.3 L’ensenyament ha d’estar sempre al servei de la diversitat lingüística i cultural, i les relacions harmonioses entre diferents comunitats lingüístiques arreu del món.

Veure el text integral en català: http://www.pencatala.cat/programes/drets-linguistics/declaracio-universal-dels-drets-linguistics/

 • Declaració Universal sobre la Diversitat Cultural, UNESCO, 2001

Annex II: orientacions generals d’un pla d’acció

 1. Salvaguardar el patrimoni lingüístic de la humanitat i donar suport a l’expressió, la creació i la difusió en el major nombre possible de llengües.
 2. Fomentar la diversitat lingüística -respectant la llengua materna- en tots els nivells d’ensenyament, allà on sigui possible, i encoratjar l’aprenentatge de diverses llengües des de l’edat més precoç.

Vegeu el text de la declaració en català a: http://www.unescocat.org/fitxer/512/dudivcultcat.pdf

Document sencer en castellà: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687s.pdf#page=72

 • Document marc de la UNESCO “L’educació en un món plurilingüe”, 2003

“Educació per a tothom significa educació de qualitat per a tothom. En el món actual, això implica tenir en consideració les nombroses i variades cultures i contextos lingüístics que existeixen a les societats contemporànies. És un veritable repte per als responsables polítics…”

Text en castellà: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728s.pdf

 • Convenció sobre la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals, UNESCO, 2005

“Recordant que la diversitat lingüística és un element fonamental de la diversitat cultural, i reafirmant el paper fonamental que té l’educació en la protecció i la promoció de les expressions culturals; …. “Només es pot protegir i promoure la diversitat cultural si es garanteixen les llibertats fonamentals, com són la llibertat d’expressió, informació i comunicació, i la possibilitat que les persones triïn les seves expressions culturals.”

Vegeu el text en català: http://cultura.gencat.cat/web/.content/relacions_internacionals/unesco/convencio_per_a_la_promocio_i_la_proteccio_de_la_diversitat_de_les_expressions_c/documents/convencio_diversitat.pdf

 • Manifest de Girona sobre drets lingüístics, PEN Català – CIEMEN, 2011
 1. La diversitat lingüística és un patrimoni de la humanitat, que ha de ser valorat i protegit.
 2. El respecte per totes les llengües i cultures és fonamental en el procés de construcció i manteniment del diàleg i de la pau en el món.

Vegeu el text sencer: http://www.pencatala.cat/drets-linguistics/manifest-de-girona

Vídeo multilingüe de presentació del Manifest per deu personalitats internacionals: https://www.youtube.com/watch?t=18&v=163TC5vVgkE

Share