Linguapax va néixer com un projecte educatiu creat per la UNESCO en 1987.  Actualment és una organització amb estatus consultiu prop de la UNESCO, amb seu a Barcelona des de l’any 2001, dedicada a la promoció, preservació i activació de la diversitat lingüística.

El mandat fundacional de Linguapax ha estat sempre el seu fil conductor de manera més o menys explícita: fomentar i idear vies per manifestar la relació entre diversitat lingüística i pau; aportar perspectives pioneres sobre què impliquen aquests dos termes i quin és el potencial de la seva interrelació. Aquest enfocament temàtic de l’actuació de LPX el vincula estratègicament amb la seva gènesi històrica amb la UNESCO, i alhora li permet desplegar accions complementàries a les pròpies de l’organització intergovernamental.

Per altra banda, com es pot apreciar en les línies d’acció de l’entitat, l’acció de Linguapax harmonitza proactivament amb el marc prefigurat per L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Alguns dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’Assemblea General de les Nacions Unides per al període 2015-2030 fan referència directa a les llengües com a factor de desenvolupament sostenible: Llengua i educació de qualitat (Objectiu 4); Llengua i educació en llengua materna (Objectiu 4); Llengua i igualtat de gènere (Objectiu 5); Llengua i creixement econòmic (Objectiu 8); Llengua i reducció de les desigualtats (Objectiu 10); Llengua, pau i justícia (Objectiu 16); Les ONG i la política lingüística en relació amb els ODS.


L’acció de Linguapax s’articula mitjançant diversos grups de treball:

GT1 – ESPAIS GEOPOLÍTICS I LLENGÜES

Exploració de vies per manifestar la relació entre diversitat lingüística i pau (mandat fundacional de Linguapax); aportar perspectives actualitzades sobre què impliquen aquests dos termes i quin és el potencial de la seva acció conjunta.

    • Espais geopolítics i llengües. Ordre comunicatiu holístic
    • Cooperació internacional en drets culturals i lingüístics.
    • Preservació i revitalització lingüística. Articulació de dinàmiques entre llengües de la immigració i llengües indígenes

GT2 – EL MOVIMENT MUNDIAL PER A LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

Diagnòstic sobre l’evolució de la sensibilitat política i les ideologies sociolingüístiques relatives a la diversitat cultural i lingüística. Anàlisi crítica de com aquest moviment de sensibilització i

GT3 – CULTURA DEL MULTILINGÜISME (com a clau per garantir la diversitat lingüística)

Educació plurilingüe i en multilingüisme. Educar la ciutadania en una versió contemporània del “cosmopolitisme” (noció que provoca diversos tipus de controvèrsia) fonamentat en múltiples competències pròpies de la ciutadania global tenint present el programa UNESCO, Global Citizenship Education. Aquest repertori inclou necessàriament no només el coneixement instrumental de diverses llengües (noció tradicional i restrictiva de la poliglòssia), sinó un procés de sensibilització en la diversitat d’ideologies lingüístiques (representacions i experiències de la llengua) i comunicatives del món i en com aquestes informen diversos vectors de la cultura.

GT4 – LLENGÜES I FORMES DE CREACIÓ (ART I LLENGUATGE)

Explorar i difondre el potencial de la diversitat lingüística per generar formes i pràctiques culturals noves o emergents (en l’àmbit comunicatiu, artístic, relacional, etc.) a partir de la interacció dels múltiples sistemes lingüístics (i cultures comunicatives).

GT5 – LLENGÜES, TECNOLOGIA I CULTURA DIGITAL

Les llengües davant del paradigma contemporani de la comunicació, evolució del llenguatge en el diàleg home-màquina, implicacions per als escenaris de comunicació en entorns cada cop més digitalitzats.


Linguapax també desenvolupa diferents projectes o instruments transversals:

–        un guardó internacional: el Premi Internacional Linguapax

–        un informe anual: el Linguapax Review

–        formació/recerca: seminaris d’investigadors

–        formació (projecte): formació online (MOOC)

i instruments de difusió
–        Publicacions
–        Butlletí e-Linguapax
–        Xarxes socials: twitter, facebook, canal youtube

Share