Barcelona, 24 i 25 de novembre de 2016

Simposi internacional organitzat per Linguapax International, en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona.


La regulació del fet lingüístic i el desplegament de polítiques adreçades a salvaguardar o promoure l’ús de les llengües en diferents àmbits és avui un fenomen d’abast universal.

La majoria de països del món inclouen clàusules lingüístiques en les seves constitucions. El concepte d’oficialitat és el més àmpliament utilitzat pels textos constitucionals i legals a l’hora de regular l’estatus de les llengües.

Això no obstant, la noció d’oficialitat es manifesta de maneres diverses. D’altra banda, no és l’única fórmula que els països fan servir per a consignar l’estatus jurídic de les llengües presents en el seu territori.

L’acció dels poders públics i dels actors socials en el terreny lingüístic, a partir d’un marc legal determinat, pot articular-se a partir de principis, instruments o formes d’intervenció amb un  contingut i una intensitat variables en cada context, si bé solen coincidir en una mateixa finalitat: la salvaguarda i protecció de les llengües pròpies.


Objectiu

Façana de la Cort Constitucional de Sud-àfrica. (Foto de gnatj.com)

Amb aquest simposi, Linguapax, entitat dedicada a la preservació i promoció de la diversitat lingüística, es proposa plantejar com el marc legal i de polítiques lingüístiques pot contribuir a la protecció i promoció de les llengües pròpies. El debat presentarà, amb aquesta finalitat, tot un seguit d’experiències plurals i alhora comparables.

L’evolució a escala mundial de la regulació del fet lingüístic, així com les noves formes que adopten les polítiques lingüístiques fan necessària l’actualització d’aquest debat. Així doncs, analitzarem com es fonamenten les decisions públiques sobre l’estatus de les llengües i quins són els elements jurídics i polítics que influeixen en la seva materialització. En el punt de mira, sempre, la identificació de solucions pràctiques aplicables a la protecció de la diversitat lingüística.

Coneixerem l’experiència de països que poden aportar perspectives diverses al voltant de qüestions com ara :

 • Com es forgen els consensos al voltant de la determinació de l’estatus de les llengües?
 • Quin sentit s’atorga a l’estatus d’oficialitat o d’altres estatus jurídics de les llengües previstos en les constitucions o les normes legals?
 • Quina és la incidència real o pràctica del marc legal d’oficialització o de reconeixement d’altres estatus a les llengües en la configuració de la realitat lingüística, a partir del seu desplegament i aplicació pràctica per part dels agents polítics i socials?
 • En quins principis, inclosos els no legalment previstos, i a través de quines formes d’intervenció, es manifesten les polítiques lingüístiques dels poders públics?
 • Quin és, si existeix, el grau de distància entre el marc legal de protecció de les llengües i les pràctiques dels agents polítics i socials implicats en la protecció de les llengües i quines raons poden contribuir a explicar-lo?
 • Quin tipus d’interacció o fórmules de col·laboració establertes entre els poders públics i els agents socials poden contribuir als objectius de preservació de les llengües?

Per tal d’obtenir informació prou rica i acurada i de poder debatre sobre les implicacions dels diferents models i opcions politicojurídiques, es reuniran experts juristes, sociolingüistes i activistes procedents o coneixedors dels països següents: Eslovènia, Finlàndia, Índia, Malta, Paraguai, Sud-àfrica, i Suïssa.


Ponents:

 1. Markku Suksi (Finlàndia)/relatora: Eva Pons
 2. Nicolas Schmitt (Suïssa) /relator: Emili Boix
 3. Miguel Ángel Verón (Paraguai) / relator: Antoni Milian
 4. Matthias Brenzinger (Sud-àfrica) / relator: Francesc Xavier Vila
 5. Ganesh Devy (Índia) / relatora: Elvira Riera
 6. Albina Nećak Lük (Eslovènia) / relator: Pere Comellas
 7. Albert Borg i Thomas Pace (Malta) / relator: Miquel Strubell

Programa:


Vídeos:


Galeria de fotografies:

La imatge utilitzada com a il·lustració d’aquest simposi és una fotografia de la façana de la Cort Constitucional de Sud-àfrica (de gnatj.com). Les altres fotografies són de Linguapax.
Share