Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe

Dimarts, 21 de febrer del 2017, a les 19h  (Sala d’Actes del Departament d’Ensenyament – Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

Presentació del llibre sobre “Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent”, coordinat per Mònica Pereña, Subdirectora General de Llengua i Plurilingüisme i Presidenta de Linguapax.

“Reforçar l’aprenentatge de llengües i modernitzar-ne l’ensenyament és un dels factors clau per augmentar la qualitat educativa. Modernitzar l’ensenyament de la llengua vol dir aprendre la llengua per comunicar-se, és a dir, fomentar l’aprenentatge funcional de la llengua, orientat a l’ús oral i escrit, amb independència de si es tracta d’una primera llengua, d’una segona llengua o d’una llengua estrangera. Perquè l’aprenentatge sigui significatiu i pràctic hem de passar d’aprendre llengua per acumular coneixement lingüístic a aprendre a fer coses amb la llengua. Es tracta de fomentar un aprenentatge competencial que ens serveixi per resoldre situacions i problemes de la vida real.

La resposta a aquests reptes passa pel plurilingüisme com a objectiu personal i social, i per desenvolupar un ensenyament centrat en l’alumne, en què el rol del professor es modifica per esdevenir un guia i acompanyant de l’aprenentatge, i en què les metodologies d’ensenyament tendeixen a un aprenentatge integrador, vivencial, experimental i, en definitiva, competencial.

Seguint les línies de la política educativa de la Unió Europea i del Consell d’Europa i les conclusions de la recerca acadèmica més recent, així com alguns exemples innovadors implantats a les aules, els diferents autors d’aquest llibre plantegem alguns aspectes de la manera d’ensenyar i d’aprendre llengües que creiem que poden ajudar els docents i els centres educatius a reflexionar sobre la transformació educativa que caldria per configurar un projecte educatiu plurilingüe i intercultural orientat a construir una societat competent lingüísticament i a superar amb èxit els reptes que ens planteja la societat i el món actuals. ”

 

  • Mònica Pereña (Coord.), Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe. Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent, Quaderns d’Educació 75, Horsori Editorial, ISBN: 978-84-15212-93-5

 

Share